Pohádky Zábava Uživatelé Soutěže

Obchodní podmínky

29.04.2011

Obchodní podmínky Pohádkář.cz

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných společností Motions s.r.o.

Motions s.r.o. poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby  umístěné na webové adrese Pohádkář.cz.

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „Smluvní ujednání“).

V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem může provozovatel níže uvedených služeb Motions s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

1. Pravidla užívání serveru Pohádkář.cz

1.1. Uživatel mající zájem o vkládání, editování a mazání audiovizuálních souborů a textů a dále vstupu do diskusí a hodnocení prohlíženého obsahu si může vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání jména emailové adresy, vyplnění příslušných osobních údajů a hesla, přečtení tohoto Smluvního ujednání a stisknutí tlačítka "Souhlasím" umístěného pod registračním formulářem.

1.2. Pro založení účtu je nutná registrace uživatele a souhlas s podmínkami používání.

2. Podmínky používání uživatelského účtu na serveru Pohádkář.cz

Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ Uživatel vyjadřuje souhlas s následujícími podmínkami:

2.1. Zřízení účtu je poskytováno zdarma.

2.2. Používáním účtu se rozumí přihlášení se do systému (tj. zadáním jména emailové adresy a hesla na webové adrese Pohádkář.cz).

2.3. Provozovatel nenese odpovědnost za:

- případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost účtu,

- případný únik informací o Uživateli účtu,

- případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel v účtu vytvořil nebo uložil,

- jakýkoliv jiný následek používání účtu.

2.4. Uživatel souhlasí se zasíláním novinek a to i komerčního charakteru ze strany Provozovatele.

2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet:

- který byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného jinému Uživateli,

- který je používán pro rozesílání hromadných nevyžádaných emailů (tzv. spamů),

- který byl vytvořen, ale uživatel se do něj nepřihlásil déle než 3 měsíce,

- který byl vytvořen, ale 14 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit,

- který slouží k protiprávní činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,

- který byl vytvořen tak, aby zvolený účet budil pohoršení či byl v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly,

- který byl vytvořen tak, že zvolený účet nemá souvislost se jménem Uživatele a budí dojem, že Uživatelem účtu je jiný v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý Uživatel,

- který byl vytvořen tak, že zvolený účet nemá souvislost se jménem právnické či fyzické osoby, která je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem je jiná obecně známá právnická nebo fyzická osoba,

- který byl používán v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti

- jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod účtu.

2.6. Uživatel je oprávněn svůj účet kdykoliv bez náhrady zrušit.

3. Osobní údaje

3.1. Uživatel zadáním údajů do služeb poskytovaných Motions s.r.o. na základě zákona o ochraně osobních údajů č. 120/2000 Sb. v platném znění potvrzuje, že souhlasí s užitím uvedených údajů týkajících se jeho osoby v souladu s účelem služeb Motions s.r.o. Tento souhlas Uživatel uděluje na celou dobu registrace svého uživatelského účtu.

3.2. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

3.3. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

3.4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby a pro statistické účely.

3.5. Poskytnuté údaje budou Provozovatelem užity pouze v souladu s účelem serveru Pohádkář.cz.

4. Pravidla užívání serveru Pohádkář.cz

4.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný za veškerý obsah, tj. texty, obrázky, videa a další obsah serveru Pohádkář.cz a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

4.2 Provozovatel nevyjadřuje svůj souhlas s jakýmkoliv obsahem a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti za obsah.

4.3 Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k páchání trestného činu. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání účtu, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo takové příspěvky smazat, a to i bez předchozího upozornění. Také je oprávněn smazat účet, který je déle než tři měsíce neužívaný (autor se do něj nepřihlásil).

4.4 Provozovatel prohlašuje, že bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností, aby zajistil spolehlivost a bezpečnost účtu. Vzhledem k tomu, že je účet zřizován bezplatně, nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním účtu.

4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému, včetně změny těchto pravidel, bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

4.6. Provozovatel je oprávněn zobrazovat na stránkách reklamu, a to i kontextově cílenou.

5. Slevový kupon MALL

5.1. Každý uživatel má nárok pouze na jeden slevový kupon MALL.cz. Je zakázáno vytvářet si více účtu pouze kvůli slevovému kupónu MALL.cz. Pokud portál Pohádkář.cz zjistí, že jeden uživatel vytváří více účtů, má právo takovému uživateli slevový kupón nevydat. Slevový kupón se váže na uživatele, nikoli na uživatelský účet.

5.2. Z důvodu zabránění podvodům je omezen počet registrovaných uživatelů, kteří obdrží kupón, na 1 účet z jedné IP adresy týdně. Ostatní uživatelé, kteří se registrují ze stejné IP adresy a nedostane se na ně, na další slevový kupón nárok nemají.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodní podmínek, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

6.2. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. července 2011.

TOPlist